Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je výber z úplného znenia Všeobecných obchodných podmienok a je ich neoddeliteľnou súčasťou.

5.1 Vady. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má Predmet dodávky v okamihu dodania. Vadou Predmetu dodávky sa rozumie (i) dodanie iného druhu Predmetu dodávky, (ii) dodanie neúplného Predmetu dodávky, (iii) nedodanie dokladov, ktoré sa vzťahujú na Predmetu dodávky, pokiaľ to povaha Predmetu dodávky vyžaduje, (iv) dodanie Predmetu dodávky, ktorý má znaky fyzického poškodenia a/alebo opotrebenia, (v) nedostatok funkčnosti Predmetu dodávky, pokiaľ to povaha tovaru vyžaduje a/alebo (vi) právna vada Predmetu dodávky. Za vadu Predmetu dodávky sa však nepovažuje rozdiel vo vizualizácii dodaného Predmetu dodávky a Predmetu dodávky vyobrazeného na Portáli alebo inom reklamnom materiáli Dodávateľa. Dodávateľ nezodpovedá za vadu Predmetu dodávky, o ktorej Objednávateľ vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti prípadu vedieť mohol. Dodávateľ rovnako nezodpovedá za akúkoľvek vadu Predmetu dodávky, pokiaľ bola spôsobená okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť Dodávateľa podľa § 374 Obchodného zákonníka a/alebo konaním/opomenutím inej osoby ako je Dodávateľ a/alebo Dopravca.

5.2 Záručná doba. Ak je Predmetom dodávky tovar, Dodávateľ súčasne zodpovedá za akosť tovaru počas záručnej doby vzťahujúcej sa na konkrétny tovar, avšak
minimálne 24-mesiacov („Záručná doba“). Záručná doba začína plynúť dňom prechodu nebezpečenstva škody na tovare na Objednávateľa. Záručná doba neplynie od uplatnenia Reklamácie do jej vybavenia a počas vykonávania odborného posúdenia podľa odseku 5.7. V prípade výmeny tovaru, ktorý je Predmetom dodávky, pokračuje plynúť pôvodná Záručná doba od prevzatia nového tovaru Objednávateľom.

5.3 Reklamácia. Objednávateľ je povinný prehliadnuť Predmet dodávky bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí a v rovnakej lehote odoslať Reklamáciu Dodávateľovi. Ak ide o skrytú vadu Predmetu dodávky, Objednávateľ je povinný odoslať Reklamáciu Dodávateľovi bez zbytočného odkladu odkedy sa dozvedel o takejto skrytej vade alebo sa pri vynaložení náležitej starostlivosti dozvedieť mohol, najneskôr však do uplynutia záručnej doby Predmetu dodávky. Reklamácia musí obsahovať údaje uvedené v odseku 2.2.1, špecifikáciu dodaného Predmetu dodávky a charakteristiku vady a Objednávateľ ju musí odoslať podľa odseku 2.1.1 alebo 2.1.2. Ak Objednávateľ neodošle Reklamáciu v súlade s týmto odsekom, Dodávateľ za vadu nezodpovedá, a to bez ohľadu na obsah prípadného odborného posúdenia podľa odseku 5.7.

5.4 Potvrdenie o uplatnení Reklamácie. Dodávateľ je povinný doručiť Objednávateľovi potvrdenie o prijatí Reklamácie doručiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu po jej prijatí, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie. Pre určenie dátumu prijatia Reklamácie a spôsob odoslania potvrdenia podľa predchádzajúcej vety sa použije odsek 2.4.

5.5 Vybavenie Reklamácie. Dodávateľ je povinný určiť spôsob vybavenia Reklamácie bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Predmetu dodávky, Dodávateľ je povinný určiť spôsob vybavenia Reklamácie najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia Reklamácie je Dodávateľ povinný vybaviť Reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsiatich (30) dní odo dňa určenia spôsobu uplatnenia Reklamácie.

5.6 Nároky z vád. Ak ide o vadu, za ktorú zodpovedá Dodávateľ, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Dodávateľa

5.6.1 v prípadoch uvedených v odseku 5.1 bod (i) výmenu Predmetu dodávky;

5.6.2 v prípadoch uvedených v odseku 5.1 bod (ii) dodanie chýbajúcej časti Predmetu dodávky;

5.6.3 v prípadoch uvedených v odseku 5.1 bod (iii) dodanie chýbajúcich dokladov;

5.6.4 v prípadoch uvedených v odseku 5.1 bod (iv) výmenu Predmetu dodávky alebo zľavu z Ceny, a to vo vymenovanom poradí;

5.6.5 v prípadoch uvedených v odseku 5.1 bod (v) opravu Predmetu dodávky, výmenu Predmetu dodávky alebo zľavu z Ceny, a to vo vymenovanom poradí; alebo

5.6.6 v prípadoch uvedených v odseku 5.1 bod (vi) zľavu z Ceny.

Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť z dôvodu vád Predmetu dodávky iba v prípade, ak ide o opakovanú, tú istú vadu Predmetu dodávky a Dodávateľ ju úplne neodstránil ani na základe druhej (2.) Reklamácie. Namiesto odstúpenia od Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať zľavu z Ceny. Uplatnením zľavy z Ceny zaniká Dodávateľova zodpovednosť za tú vadu, na ktorú sa zľava vzťahuje a na Predmet dodávky sa hľadí tak, akoby v tomto ohľade nemal vady.

5.7 Zamietnutie Reklamácie Spotrebiteľa.

5.7.1 Pri uplatnení Reklamácie Spotrebiteľom počas prvých dvanástich (12) mesiacov od okamihu dodania môže Dodávateľ vybaviť Reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Dodávateľ od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Dodávateľ je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie Reklamácie najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa vybavenia Reklamácie.

5.7.2 Pri zamietnutí Reklamácie urobenej Spotrebiteľom po dvanástich (12) mesiacoch od okamihu dodania je Dodávateľ povinný v oznámení o vybavení Reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Predmet dodávky na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ zašle Predmet dodávky na odborné posúdenie osobe určenej Dodávateľom, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Dodávateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Dodávateľa za vadu, môže Reklamáciu uplatniť znova. Dodávateľ je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do štrnástich (14) dní odo dňa nového uplatnenia Reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú Reklamáciu nemôže Dodávateľ zamietnuť.

5.7.3 Ustanovenia odsekov 5.7.1 a 5.7.2 nevylučujú ani neobmedzujú právo Dodávateľa zamietnuť Reklamáciu pre nesplnenie povinností Spotrebiteľa podľa odseku 5.3.

Príloha 1

(A) Právo odstúpiť od zmluvy

1.   Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od (i) okamihu uzavretia Zmluvy, ak je Predmetom dodávky služba alebo elektronický obsah nedodávaný na hmotnom nosiči, (ii) okamihu dodania tovaru podľa odseku 4.5 Podmienok, ak je Predmetom dodávky tovar, (iii) okamihu dodania tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný podľa odseku 4.5 Podmienok, ak je Predmetom dodávky tovar dodávaný oddelene, (iv) okamihu dodania posledného kusu alebo dielu tovaru podľa odseku 4.5 Podmienok, ak je Predmetom dodávky tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov a (v) okamihu dodania prvého tovaru podľa odseku 4.5 Podmienok, ak je Predmetom dodávky tovar dodávaný opakovane počas vymedzeného obdobia.

2.  Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak Spotrebiteľ odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy v posledný deň lehoty na odstúpenie od Zmluvy.

3.  Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy je Objednávateľ povinný informovať Dodávateľa o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo emailom) na adresu prevádzky Dodávateľa uvedenej v úvodnom odseku Podmienok. Na tento účel je Objednávateľ oprávnený použiť vzorový formulár, ktorý tvorí súčasť Podmienok ako Príloha 2.

(B) Dôsledky odstúpenia od zmluvy

1.  Po odstúpení od Zmluvy Dodávateľ vráti Objednávateľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím Zmluvy. To sa nevzťahuje na dodatočné Náklady, ak si Objednávateľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Dodávateľ ponúka.

2.   Dodávateľ vráti Objednávateľovi platby podľa bodu 1. bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude Dodávateľovi doručené oznámenie Objednávateľa o odstúpení od Zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil Objednávateľ pri jeho platbe, ibaže Objednávateľ výslovne súhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

3.   Dodávateľ uhradí Objednávateľovi platby podľa bodu 1. až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Dodávateľa alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

4.  Objednávateľ je povinný tovar zaslať alebo osobne priniesť na adresu prevádzky Dodávateľa uvedenú v úvodnom odseku Podmienok, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Objednávateľ tovar odošle v posledný deň 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Objednávateľ.

5.  Objednávateľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

6.  Ak je Predmetom dodávky služba a ak Objednávateľ požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy, Objednávateľ je povinný uhradiť Dodávateľovi Cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy bolo odstúpenie od Zmluvy doručené Dodávateľovi.

Nákupný košík
Prihláste sa

Nemáte ešte účet?

BUĎTE V OSTROM OBRAZE
S NAŠIM NEWSLETTEROM

Prihláste sa k odberu noviniek zo sveta bezpečnostných technológií

Ctíme zásady Ochrany osobných údajov
Obchod
0 Obľúbené
0 items Košík
Môj účet